Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức (CCVC) trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.

37

Thông tư có hiệu lực từ 1.6.2022, đối tượng áp dụng là công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh.

Các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi, gồm: thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC; tổ chức tuyển dụng CCVC; thi nâng ngạch CCVC; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế; thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp; thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính các cấp; thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật; phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo; quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, CCVC, người lao động. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với CCVC trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc nêu trên là từ đủ 3 – 5 năm.

Theo Thanhnien online