Bổ nhiệm Chính ủy Quân khu 9, Bộ Quốc phòng

15

Tại Quyết định 136/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 giữ chức Chính ủy Quân khu 9, Bộ Quốc phòng.