Bình Thuận: Kiện toàn chính quyền điện tử

19

 

 

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử được tổ chức với 23 thành viên gồm 01 trưởng ban, 02 phó trưởng ban, 19 thành viên Ban Chỉ đạo và 01 thư ký.

Tại Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận được ký duyệt bởi Chủ tịch UBND – Ông Lê Tuấn Phong, thống nhất sắp xếp, hoàn thiện Ban Chỉ đạo.

 

Cụ thể, ông Lê Tuấn Phong nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND kiêm Phó trưởng ban thường trực và đồng chí Vũ Văn Tuấn – Giám đốc Sở  Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

 

Hỗ trợ Ban Chỉ đạo còn có 19 thành viên là giám đốc, phó giám đốc các Sở, đơn vị và 01 thư ký là ông Nguyễn Hoàng Sâm – Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất thúc đẩy xây dựng, cho ý kiến về các chủ trương, hỗ trợ chỉ đạo phát triển Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các đề án, chương trình,.. có tính chất liên ngành xây dựng và chương trình chuyển đổi số.

 

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả của quá trình xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.

 

Để chủ động điều hành, hoạt động tốt vai trò Ban Chỉ đạo, cho phép  Trưởng ban và Phó trưởng ban sử dụng con dấu của UBND tỉnh và của Sở Thông tin và Truyền thông. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo. Sau khi hoàn thành, kết thúc nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ đạo sẽ tự động giải thể.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận.

My Nhung