Bảo đảm quản lý về môi trường nhưng hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến doanh nghiệp

8

Văn bản 6739/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến góp ý về dự
thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2020
nêu rõ, trong thời gian qua, các tổ chức: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam; Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam; Hiệp hội các Nhà sản xuất xe máy Việt
Nam; Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam; Hiệp hội Dệt May Việt Nam; Hiệp
hội Kẹo cao su quốc tế đã có văn bản góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một
số điều của Luật bảo vệ môi trường.
Sau khi xem xét các góp ý trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã
giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài
chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn và các bộ, ngành liên quan làm việc, trao đổi với các Hiệp hội trên về các
kiến nghị liên quan đến nội dung của dự thảo Nghị định.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường lưu ý các quy định của
dự thảo Nghị định đảm bảo phù hợp với thực tiễn, bảo đảm công tác quản lý nhà nước
về môi trường nhưng hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh
doanh của doanh nghiệp, nhất là trong tình hình hiện nay và thời gian tới đại dịch
COVID-19 đang tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cộng đồng
doanh nghiệp nói riêng, nền kinh tế đất nước nói chung.