Bảo đảm an toàn hoạt động của công ty tài chính tiêu dùng trong bối cảnh dịch bệnh

14

Liên quan đến nội dung một số báo nêu về hoạt động của các công ty tài chính bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tại văn bản số 8485/VPCP-KTTH ngày 19/11/2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát các nội dung báo chí nêu về hoạt động của các công ty tài chính tiêu dùng để kịp thời xử lý theo thẩm quyền và theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của các công ty tài chính tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, hạn chế tín dụng đen; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 12/2021.