79 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

37

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 156/QĐ-TTg ngày 29/1/2022 ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Danh mục gồm 44 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa; lĩnh vực gia đình có 3 dịch vụ; lĩnh vực thể dục, thể thao có 10 dịch vụ; lĩnh vực du lịch có 6 dịch vụ và 16 dịch vụ khác thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên; phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật về giá.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên quyết định hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu; bảo đảm đủ ngân sách để thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành./.