4 địa phương đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

11

Ngày 8/6/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký các Quyết định công nhận 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 1 thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Cụ thể, lần lượt tại Quyết định số 690/QĐ-TTg, 692/QĐ-TTg, 693/QĐ-TTg công nhận huyện Mê Linh (Thành phố Hà Nội), huyện Tân Trụ (tỉnh Long An), huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Tại Quyết định số 691/QĐ-TTg công nhận thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Phó Thủ tướng giao UBND: Thành phố Hà Nội, tỉnh Long An, tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện: Mê Linh, Tân Trụ, Cát Tiên và thị xã Kiến Tường tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường, bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.