3 địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

34

Ngày 22/4/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa các ký Quyết định: 499/QĐ-TTg, 500/QĐ-TTg, 501/QĐ-TTg công nhận 2 huyện: Xuyên Mộc và Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo 2 huyện: Xuyên Mộc và Châu Đức tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thị xã Vĩnh Châu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.