Thiết kế thành phố thẳng dài 170 km xuyên sa mạc

4