Quyết định 79/QĐ-SXD năm 2014 bắt bỏ hơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Phú Yên

0

UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ XÂY DỰNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 79/QĐ-SXD

Phú Yên, ngày 30 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ TỈNH PHÚ YÊN

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh Phú Yên “V/v Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích đô thị”;

Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng “Về việc Công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị”;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế – Kỹ thuật xây dựng, Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Phú Yên đã được công bố kèm theo Quyết định số 54/QĐ-SXD ngày 24/5/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
– Bộ Xây dựng (b/c);
– UBND Tỉnh (b/c);
– VP UBND, HĐND Tỉnh;
– Các sở, ban, ngành trong Tỉnh;
– UBND các huyện, Tx. Sông Cầu và Tp. Tuy Hòa;
– Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện;
– Phòng Quản lý đô thị Tx. Sông cầu và Tp. Tuy Hòa;
– Các Phòng, Trung tâm thuộc SXD;
– Website của SXD;
– Lưu VP, P4 (NTT-50b).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thái Bình

Xem file PDF: Quyetdinh_79_QD-SXD_260309