Quyết định 23/2017/QĐ-UBND điều chỉnh mức hỗ trợ điện chiếu sáng đường làng, ngõ, xóm đối với thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

0

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 23/2017/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC HỖ TRỢ ĐIỆN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG LÀNG, NGÕ, XÓM ĐỐI VỚI CÁC THÔN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp năm 2015;

Căn cứ văn bản số 181/TT HĐND18 ngày 01/8/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh mức hỗ trợ điện chiếu sáng đường làng, ngõ, xóm đối với các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức hỗ trợ điện chiếu sáng đường làng, ngõ, xóm đối với các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Các thôn và khu phố thuộc tỉnh Bắc Ninh chưa có hệ thống điện chiếu sáng công cộng của Nhà nước, sử dụng điện chiếu sáng đường làng, ngõ, xóm.

2. Nội dung chi: Thanh toán tiền điện chiếu sáng đường làng, ngõ, xóm.

3. Mức chi hỗ trợ: Tối đa không quá 500.000 đồng/tháng/thôn, khu phố (6 triệu đồng/năm/thôn hoặc khu phố).

4. Thủ tục thanh toán:

– Hợp đồng sử dụng điện chiếu sáng đường làng, ngõ, xóm với các Chi nhánh điện trên địa bàn tỉnh;

– Hóa đơn tiền điện chiếu sáng đường làng, ngõ, xóm do Chi nhánh điện trên địa bàn tỉnh phát hành.

5. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách của tỉnh bảo đảm.

Điều 2. Mức hỗ trợ tại Quyết định này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017 cho đến khi Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mới để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/8/2017.

Các quy định khác trái với các quy định tại Quyết định này đều được bãi bỏ.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Công ty Điện lực Bắc Ninh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Các Bộ: NN&PTNT, TC, TP (b/c);
– TTTU, TTHĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
– Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
– UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh;
– Các Ban XDĐ và Văn phòng Tỉnh ủy;
– Các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
– TT Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
– TT HĐND các huyện, TX, TP;
– Báo BN, Đài PTTH tỉnh;
– VP UBND tỉnh: LĐVP, CNXDCB, KTTH, TT Công báo, Cổng TTĐT tỉnh;
– Lưu: VT, N
N.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Thành

Xem file PDF: Quyetdinh_23_2017_QD-UBND_359163