Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về sửa đổi quy định quản lý chiếu sáng và phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo quyết định 21/2015/QĐ-UBND

0

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 27/2017/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHIẾU SÁNG VÀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2015/QĐ-UBND, NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 79/2009/NĐ-CP, ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị;

Thực hiện theo Kết luận số: 79/KL-KTrVB, ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp về việc kết luận kiểm tra Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định quản lý chiếu sáng và phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1798/TTr-SXD ngày 20 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi nội dung tại gạch đầu dòng thứ 4 Khoản 2 Điều 4; Điểm a Khoản 3 Điều 8; bổ sung Khoản 3 vào Điều 26 của Quy định quản lý chiếu sáng và phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Tại gạch đầu dòng thứ 4 Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi như sau:

“- QCXDVN 07-7:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình chiếu sáng được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD, ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng”.

2. Sửa đổi Điểm a Khoản 3 Điều 8 như sau:

“a) Thực hiện theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 32/2016/NĐ-CP, ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam”.

3. Bổ sung Khoản 3 vào Điều 26 như sau:

“3. Trường hợp các quy định được dẫn chiếu trong Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các quy định thay thế mới nhất”.

Điều 2Bãi bỏ nội dung Điểm a Khoản 2 Điều 3; Khoản 1 Điều 6; Điểm đ Khoản 1 Điều 20; Khoản 1 Điều 21của Quy định quản lý chiếu sáng và phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Bãi bỏ nội dung: “Trường hợp chưa có quy hoạch chiếu sáng đô thị thì chủ đầu tư công trình, dự án phải lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản với Sở Xây dựng về vị trí” tại Điểm a Khoản 2 Điều 3.

2. Bãi bỏ nội dung: “Đối với các khu vực chưa có quy hoạch được duyệt, hồ sơ thiết kế cần phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng” tại Khoản 1 Điều 6.

3. Bãi bỏ Điểm đ Khoản 1 Điều 20.

4. Bãi bỏ nội dung: “Có ý kiến bằng văn bản về hướng tuyến, công trình chiếu sáng đô thị trên địa bàn quản lý” tại Khoản 1 Điều 21.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Xây dựng;
– TT.TU, HĐND tỉnh;
– Đoàn ĐBQH tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
– LĐ. VP.UBND tỉnh;
– Trung tâm Công báo tỉnh (đăng công báo);
– Phòng Kinh tế ngành;
– Lưu: VT, 5.06.02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Trung

 

Xem file PDF: Quyetdinh_27_2017_QD-UBND_369093