Quyết định 27/2013/QĐ-UBND về quy định phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị và hoạt động liên quan đén chiếu sáng đô thị do thành phố Cần Thơ ban hành

0

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 27/2013/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị và các hoạt động liên quan đến chiếu sáng đô thị”.

Điều 2Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– VP Chính phủ (HN-TPHCM);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– Bộ Xây dựng;
– TT.Thành ủy, TT.HĐND thành phố;
– UBND thành phố (1BCDE);
– UBMTTQVN, các Đoàn thể thành phố;
– Sở, Ban, ngành thành phố;
– VP UBND thành phố;
– UBND quận, huyện;
– Trung tâm Công báo; Báo Cần Thơ;
– Cổng thông tin điện tử thành phố;
– Lưu: VT.NQ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Thị Hồng Ánh

Xem file PDF: Quyetdinh_27_2013_QD-UBND_264423