Quyết định 57/2004/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập các Hội chuyên ngành xây dựng là thanh viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam

0

Ngày 30/8/2004, Bộ Nội vụ ký quyết định số 57/2004/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập các Hội chuyên ngành xây dựng là thanh viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Hội Chiếu sáng Đô thị Việt Nam nằm trong danh sách các hội chuyên ngành Xây dựng là thành viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Ngày 26/3/2009, Bộ Nội vụ ký quyết định số 524/QĐ-BNV cho phép đổi tên Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam thành Hội Chiếu sáng Việt Nam và phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung