Quyết định 22/2017/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

0

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 22/2017/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 05 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hưng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng về ban hành mu hợp đng quản , vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2017.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
– TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– S
 Tư pháp;
– TT Tin học t
nh;
– Các PVP UBND tỉnh, CV;
– Lưu: VT, CN (P-02b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chính

 

Xem file PDF: Quyetdinh_22_2017_QD-UBND_361629