Quyết định 21/2015/QĐ-UBND quy định quản lý chiếu sáng và phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

0

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 21/2015/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHIẾU SÁNG VÀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị, ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Điện lực, ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 79/2009/NĐ-CP, ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị;

Căn cứ Nghị định số 121/2013/NĐ-CP, ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lý chiếu sáng và phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ban hành và được đăng công báo tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Văn phòng CP (để báo cáo);
– Bộ Xây dựng (để báo cáo);
– TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo);
– Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh VL (để báo cáo);
– CT, các PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);
– Cục KTVBQPPL – Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
– MTTQVN tỉnh Vĩnh Long;
– Các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
– Sở Tư pháp (để kiểm tra);
– LĐVP UBND tỉnh (để theo dõi);
– Cty Điện lực VL;
– Cty TNHH MTV CTCC VL;
– Báo Vĩnh Long (để đưa tin);
– Đài PTTH Vĩnh Long (để đưa tin);
– Trung tâm Công báo (để đăng công báo);
– Phòng: KTN, KTTH, TH (để tổng hợp);
– Lưu: VT, 5.06.05.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Anh Vũ

Xem file PDF: Quyetdinh_21_2015_QD-UBND_292620